С настоящата политика „Финанс хелп“ ООД иска да Ви информира за дейностите, които дружеството извършва, по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните.

 1. Кои сме ние и как да се свържете с нас.

Дружество с ограничена отговорност „Финанс хелп“ ООД (наричано по-долу за краткост Дружеството и/или Администратор) е администратор на лични данни, с ЕИК 203636660, седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Деян Белишки” № 60, телефон за контакт 0895599236, имейл за контакт: office@financehelpbg.com.

„Финанс хелп“ ООД е вписано като кредитен посредник в Регистъра на кредитните посредници, регистрирани по реда на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и поддържан от БНБ, с регистрационен номер BCI00041. Дружеството осъществява и посреднически услуги при сделки с недвижими имоти.

2. Данни за контакт с Отговорното лице по защита на данните във „Финанс хелп“ ООД.

Отговорното лице за защита на личните данни във „Финанс хелп“ ООД е служител в организацията на Администратора. Посоченото лице не е Длъжностно лице за защита на личните данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламента (ЕС) 2016/679.

Отговорното лице за защита на данните във „Финанс хелп“ ООД е Яница Иванова и с него може да се свържете на следните координати: ел.поща: office@financehelpbg.com, телефон за контакт: +359 89 5 599 236, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

3. Защо обработваме Вашите лични данни и какви лични данни обработваме.

     „Финанс хелп“ ООД събира и обработва личните данни, които клиентите, посредниците, агентите, сътрудниците, партньорите и доставчиците (общо наричани още Субекти на данни) предоставят доброволно чрез сайта, писмено или по друг начин, във връзка с предлаганите от Дружеството продукти и услуги или с цел разглеждане на възможността за предоставяне на такива услуги, както и които ги предоставят доброволно за предоставяне на своите продукти и/или услуги на „Финанс хелп“ ООД, за следните цели:

За изпълнение на договор или за нуждите на преддоговорни отношения:

 • установяване на самоличността;
  • управление и изпълнение на заявките на клиента за продукти или услуги;
  • управление и изпълнение на заявките на „Финанс хелп“ ООД за ползване на продукти и/или услуги към посредници, агенти, сътрудници, партньори и/или доставчици;
  • изготвяне на предложение за сключване на договор;
  • изпращане с куриерски услуги на преддоговорна информация и проект на договор и други свързани документи;
  • анализ на кредитната история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща за клиента оферта;
  • извършване на кредитна оценка за оценка на заявката на клиента за предоставяне на услуги;
  • индивидуализация на страна по договор;
  • обезпечаване на изпълнението на договор за предоставяне на съответната услуга;
  • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които „Финанс хелп“ ООД предлага или ползва, изпращане на различни известия, уведомления или отговори на подадени молби, искания, жалби, предложения, но само доколкото са свързани с ползвани или предстоящи за ползване от клиент услуги и/или продукти на „Финанс хелп“ ООД, както и във връзка с реализиране на договорни взаимоотношения с посредници, агенти, сътрудници, доставчици и партньори (без директен маркетинг).

   За изпълнение на нормативни задължения:

 • Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП);
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и др.;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите във връзка с производства по проверки и жалби;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд;

      За легитимни цели:

 • индивидуализиране на клиента с цел предоставяне на услуги по кредитно и брокерско посредничество;
 • за извършване основен анализ на данните с цел индивидуализиране на предлаганите услуги към конкретните потребности на клиента;
 • съвет за конкретен кредит и/или брокерско посредничество;
 • извършване на предварителна оценка на кредитоспособността на клиента;
 • индивидуализиране на посредник, агент, сътрудник, доставчик или партньор като страна по договор и във връзка с осъществяване на разплащания.

Съгласие:

„Финанс хелп“ ООД обработва личните данни на клиенти, посредници, агенти, сътрудници, доставчици и партньори за други цели само след предварително получено съгласие съгласно Процедура за получаване и оттегляне на съгласия на субектите на лични данни. Съгласието е отделно основание за обработване на личните данни като целта на обработването е посочена в него и не се покрива с целите, изброени в тази Политика. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от Субекта на данни, напълно безплатно, по някой от следните начини: писмено чрез пощенски или куриерски оператор на адреса на управление на Дружеството – гр. София 1000, ул. „Деян Белишки” № 60 или на адреса на офиса на дружеството – гр. София 1000, ул. Славянска 19, вх. А, ет.3, ап.10, както и да подадете лично в офиса на Дружеството – гр. София 1000, ул. Славянска 19,    вх. А, ет.3, ап.10. Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: : office@financehelpbg.com или да се свържете с нас на телефон за контакт: +359 89 5 599 236. Образец на искането може да намерите на сайта на дружеството www.financehelpbg.com, в офиса на дружеството, като може да направите същото и в свободен текст.

  Оттеглянето на съгласието не засяга:

 • законосъобразността на обработването на лични данни, основано на оттегленото съгласие, преди неговото оттегляне;
 • обработването на лични данни за цели, за които не се изисква съгласие съгласно предвиденото в настоящата Политика и нормативната уредба.

            При упражняване на дейността си „Финанс хелп“ ООД и за целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, Дружеството обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори, както и на контрагенти, клиенти и партньори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

            Когато „Финанс хелп“ ООД  обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

            Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

4. Получатели на данни извън „Финанс хелп“ ООД.

 „Финанс хелп“ ООД не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР и др.п.);
 • На обработващи лични данни, въз основа на договор, сключен с „Финанс хелп“ ООД, които обработват личните данни от името на „Финанс хелп“ ООД и/или имат пряк/косвен достъп до личните данни – ИТ специалист, счетоводител, адвокат, банкови институции за нуждите на извършвани плащания; куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни;
 • Бизнес партньори – банки, по сключени договори за кредитно посредничество.

5. Срок за съхранение на данните.

Лични данни, получени за целите, за които се обработват, се съхраняват съгласно минималните срокове, необходими за постигане на целта, за която са събрани, както и предвидените в нормативните актове срокове, след което се унищожават.

Личните данни се съхраняват, както следва:

 • Регистрационни данни в сайта на Дружеството (като име, фамилия, имейл адрес) и IP адрес – съхраняват се без определен срок, до изтриването им от Вас;
 • Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) за период до 1 година;
 • Копия на базата данни (Backup) – до 90 дни.
 • Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, вкл. по електронна поща – за срок до 5 години от подаването им.
 • Записи на телефонни обаждания или кореспонденция през месинджър, вайбър, фейсбук, what’s app – до 3 месеца, освен в извънредни случаи когато записите могат да имат доказателствена стойност в граждански спор – тогава записите се съхраняват до 5 години;
 • Автобиографии и свързани с тях документи на кандидати за работа във Financehelp – до 3 месеца след приключване на процедурата по подбор на персонал.
 • Личните данни на субектите на данни, получени въз основа на договор се съхраняват за срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора или прекратяване на правоотношението;
 • Личните данни, получени в преддоговорни отношения се съхраняват за срок от 3 месеца, считано от прекратяване на правоотношенията.

          С изтичане на посочените срокове личните данни се унищожават.

Удължаване на посочените срокове за съхранение е възможно само при наличие на някое от следните условия:

-наличие на задължение за предоставяне на информация на съд, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство, до отпадане на основанието;

-лични данни, необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на жалба или искане от клиент пред Дружеството;

Субектът на данни се уведомява своевременно за удължаването на посочения срок на съхранение и причината за това.

Лични данни, които Администраторът обработва на основание получено съгласие от Субекта на данни, се обработват до реализиране на целта, за която е дадено, или до изричното му оттегляне, което от двете настъпи по – рано.

Личните данни могат да бъдат и анонимизирани по такъв начин, че Субектът на данните да не може или вече не може да бъде идентифициран. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като процесът е необратим и те не представляват лични данни.

6. Какви са Вашите права.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до „Финанс хелп“ ООД (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Образец на искането може да намерите на сайта на дружеството www.financehelpbg.com, в офиса на дружеството, като може да направите същото и в свободен текст.

Исканията си до Дружеството като администратор на лични данни може да отправяте чрез пощенски или куриерски оператор на адреса на управление на Дружеството – гр. София 1000, ул. „Деян Белишки” № 60 или на адреса на офиса на дружеството – гр. София 1000, ул. Славянска 19, вх. А, ет.3, ап.10, както и да подадете лично в офиса на Дружеството – гр. София 1000, ул. Славянска 19, вх. А, ет.3, ап.10.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: : office@financehelpbg.com или да се свържете с нас на телефон за контакт: +359 89 5 599 236.

Решение по Вашите искания ще вземем най-късно в срок от един месец от тяхното получаване.

Вие може да подадете жалба срещу взетото решение, която ще бъде разгледана и решена в срок от един месец от получването й, като при необходимост, като се вземе предвид сложността и броя на исканията, „Финанс хелп” ООД може да удължи срока с още най-много два месеца. В този случай Вие ще бъдете уведомен/а за удължаването в срок от един месец от получаването на искането/жалбата.

7. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба директно до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, ел.поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg или до компетентния Административен съд.

8. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

„Финанс хелп“ ООД не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

9. Какви мерки сме предприели за защита на личните Ви данни.

 С Вътрешни правила на „Финанс хелп“ ООД за мерките за защита на личните данни, приети с Решение на Общо събрание от 01.10.2020 г., са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679. „Финанс хелп“ ООД прилага адекватна защита на личните данни, която включва: физическа защита; персонална защита; документална защита; защита на автоматизирани информационни системи и мрежи; криптографска защита.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в „Финанс хелп“ ООД, може да получите от Отговорното лице по лични данни на посочените координати, което може да Ви предостави да се запознаете с Вътрешните правила на дружеството за предприетите мерки за защита на личните Ви данни.

Настоящата политика е изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България и е приета с решение на общото събрание на съдружниците във „Финанс хелп“ ООД от 01.10.2020 г.