ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА FINANCEHELP

Общи разпоредби

1. Настоящите Общи условия определят реда за ползване на системата Financehelp с цел съдействие и посредничество при кандидатстване за банков кредит, както и взаимоотношенията между кредитния посредник, клиенти и банки, така и дейност свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти.

2. Собственик на Financehelp е търговско дружество „Финанс хелп“ ООД с ЕИК 203636660 и адрес: гр. София, ул.Деян Белишки №60, ет. 1, представлявано от управителя Яница Иванова, с която можете да се свържете на електронен адрес yivanova@financehelpbg.com
3. „Финанс хелп“ ООД е регистриран кредитен посредник в съответствие с нормативната уредба на РБългария, при изискванията на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Регистриран в регистъра на БНБ с рег. номер BCI000041 и заповед за вписване№23271/21.02.2019г. http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditIntermed/BSCIRegister/index.htm
4. „Финанс хелп“ ООД има право да посредничи за продукти и услуги предлагани от всяка търговска банка, която упражнява дейност на територията на страната съгласно банковото законодателство и която на база подписан договор с „Финанс хелп“ ООД е приела да отпуска банкови кредити при посредничество, съгласно своята кредитна политика и кредитно законодателство.

5. „Финанс хелп“ ООД има право да посредничи при покупко-продажба на недвижими имоти, както и при наемане и отдаване на имоти под наем.

6. Електронната страница на Financehelp предлага услуги, които попадат под дефиницията „услуги на информационното общество“ по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и се предоставят само на пълнолетни и дееспособни потребители.

7. Със зареждането на www.financehelpbg.com, с извършването на регистрация или с изпълнението на която и да било от функциите на електронната страница, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите Общи условия, с Политиката за защита на личните данни на дружеството, с Политиката за бисквитките, разбирате ги и ги приемате изцяло, и се задължавате да ги спазвате.

8. Собственикът на Financehelp си запазва правото да променя Общите условия, за което ще бъдете уведомени чрез публикация в електронната страницата. При несъгласие с промените можете свободно и по всяко време да прекратите използването на Financehelp.

9. В случай, че законните Ви права бъдат нарушени, имате право да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес www.kzp.bg.

Организация на работа с Financehelp

10. В електронната страница на Financehelp има изградена електронна база данни за въвеждане и преглеждане на данни и инфраструктура за обмен на информация между потребители, кредитни посредници и търговски банки – с цел съдействие и посредничество при кандидатстване за отпускането на банкови кредити, както и предоставяне на търсената от Потребителя информация за недвижими имоти и свързаните с тях информационни услуги, както и за сключване на договор, като за тези цели агенти, сътрудници и администратори на Financehelp въвеждат в корпоративната база данни информация, подадена доброволно от Потребителите.

11. Сайта на Financehelp събира лични данни на потребителите, само в случаите на пусната заявка за среща/кредит, както и при отправяне на искане чрез основната форма за контакт в Сайта за покупко/продажба или отдаване/наемане на недвижим имот. Тогава субекта на данни е информиран, че дава съгласието си за обработка на личните му данни, целите на обработването и правата, които има съгласно Регламент 679/2016 на ЕС. Потребителят има възможност да се съгласи или да се откаже от получаване на информация. Financehelp е предприело технически и организационни мерки за данни, които се попълват онлайн на сайта. Формата на заявка е криптирана и няма рискове за личните данни на субекта.
12. Сайтът на Financehelp е криптиран и защитен, тъй като има антивирусна програма и защитна стена. Изискване за ползване на сайта чрез LogIn не е необходимо. Вход за сайта се изисква само от администраторите на сайта, като се изисква само потребителско име и парола, без други данни. За потребителите не се изискват данни за вход в сайта.

13. Всички данни подадени на електронната страница Financehelp са надеждно защитени.

Използват се само за нуждите на кандидатстването за отпускане на банкови кредити, както и/или с цел търсене и предлагане на недвижими имоти. Financehelp предоставя лични данни на потребителите на трети лица само след изрично съгласие на потребителите или в изрично предвидените от закона случаи. За подробна информация относно защитата на личните данни може да се запознаете с Политика за защита на личните данни във „Финанс хелп“ ООД, обявена на този сайт, секция „GDPR”.

14. Всяко действие в електронната страница на Financehelp представялява „електронно изявление“ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което потребителят, кредитният консултант или съответната търговска банка могат да бъдат обвързани в предвидените от закона случаи.

15. „Кредитен калкулатор“ на електронната страница www.financehelpbg.com изчислява приблизителни параметри на търсения от потребителя кредитен продукт.

16. Нито Financehelp, нито кредитните посредници към Financehelp се явяват страна в отношенията между потребителите и избраната от тях банка. Отпускането на кредит или получаването на отказ от банката е въпрос на търговската политика на банката и съответствие между статуса на потребителя с изискванията за отпускане на кредита, за който потребителят кандидатства.

Потребител на Financehelp

17. „Потребител“ на услугите на Financehelp е всяко физическо или юридическо лице, което си сътрудничи с избран от него кредитен консултант или брокер към Financehelp с цел получаването на съдействие и посредничество при кандидатстване за отпускането на банков кредит, при покупко-продажба на недвижими имоти, както и при наемане и отдаване на имоти под наем.

18. Потребителят има право да се свърже с избран от него кредитен консултант или брокер към Financehelp и да потърси от него експертно становище за възможностите да му бъде отпуснат банков кредит при определени параметри, респективно – да кандидатства за отпускането на такъв кредит, както и при търсене и предлагане на недвижими имоти.
19. При кандидатстване за кредит потребителят трябва да предостави цялостна и вярна информация на кредитния консултант – в това число, но не само: лични данни, имуществено и семейно положение, заетост, доходи, кредитен статус, копия от необходими документи и други.
20. Потребителят декларира, че предоставя доброволно личните си данни на кредитния консултант за нуждите на кандидатстването за отпускане на банков кредит или търсене и предлагане на недвижими имоти, като приема същите да бъдат въведени в системата Financehelp, обработени за нуждите на кандидатстването и предоставени на съответните банки-кредитодатели или за покупко/продажба, или отдаване на имот. В случай на нарушения, свързани с личните данни на потребителя, същият може да се обърне за съдействие към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес www.cpdp.bg

Кредитен консултант към Financehelp

21. „Кредитен консултант“ към Financehelp е всеки регистриран след сключването на договор с „Финанс хелп“ ООД експерт в областта, който се задължава добросъвестно и компетентно да съдейства и посредничи на потребителите на Financehelp при кандидатстване за отпускане на банкови кредити, както и при желание за търсене и предлагане на недвижими имоти.

22. Кредитният консултант може да изисква от потребителя всички необходими сведения във връзка с неговото кандидатстване за отпускане на банков кредит, както и при посредничество, относно покупко продажба и наемни отношения с недвижими имоти, не носи отговорност за целостта и истинността на предоставената от потребителя информация и копия от документи, и може да откаже да сътрудничи, ако изискуемата информация или копия от документи не бъдат предоставени или се предоставят неверни или непълни такива.
23. Кредитният консултант се задължава да предостави компетентно съдействие и посредничество на потребителя във връзка с неговото кандидатстване за отпускане на банков кредит на база предоставената от потребителя информация и копия от документи – като разкрие обективно и цялостно, по разбираем за потребителя начин, всички условия и обстоятелства около банковия кредит, за който потребителят кандидатства, както и да сътрудничи при покупко продажба на недвижим имот или наемни отношения.
24. Кредитният консултант към Financehelp не отговаря за резултата от кандидатстването за отпускане на банков кредит. Отговорността на кредитния консултант се ограничава до оказването на компетентно съдействие и посредничество.

Брокер към Financehelp

25. „Брокер“ към Financehelp е всеки регистриран след сключването на договор с „Финанс хелп“ ООД експерт в областта на недвижими имоти, който се задължава добросъвестно и компетентно да съдейства и посредничи на потребителите на Financehelp при желание за покупко-продажба на недвижими имоти, както и при наемане и отдаване на имоти под наем.
26. Брокерът може да изисква от потребителя всички необходими сведения във връзка с покупко-продажба и наемни отношения с недвижими имоти, не носи отговорност за целостта и истинността на предоставената от потребителя информация и копия от документи, и може да откаже да сътрудничи, ако изискуемата информация или копия от документи не бъдат предоставени или се предоставят неверни или непълни такива.
27. Брокерът се задължава да предостави компетентно съдействие и посредничество на потребителя във връзка с покупко-продажба и наемни отношения на недвижими имоти, на база предоставената от потребителя информация и копия от документи.

Права и отговорности

28. Екипът на Financehelp си запазва правото по всяко време да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на електронната страница, в това число временно или окончателно да спира част или всичките услуги на financehelpbg.com с цел редизайн, включване на допълнителна функционалност или по друга причина.
29. Екипът на Financehelp си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в електронната страница и данни предоставени на кредитните консултанти за статистически и маркетингови проучвания – без това да включва достъп до каквито и да било лични данни на потребителите, респективно – без това да включва възможност за индивидуално или групово идентифициране на потребителите.
30. Екипът на Financehelp си запазва правото да поставя рекламни материали на електронната страница по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали – доколкото същите не съставляват очевидно нарушение на закона.

31. Екипът на Financehelp ограничава своята отговорност до предоставянето на вярно и обективно посредничество при кандидатстване за отпускането на банков кредит, базирано на изрично подадената от потребителя информация и копия от документи. Екипът на Financehelp не отговаря при непредставяне от страна на потребителя на цялостна, вярна и навременна информация на кредитния консултант, и не отговаря за преценките на съответната търговска банка или за промени в нейната кредитна политика.

Плащания към Financehelp

32. Екипът на Financehelp получава комисионни възнаграждения само в случай на реално отпуснат банков кредит – в размери, уговорени между „Финанс хелп“ ООД и съответната търговска банка. Потребителят-кредитополучател не следва да плаща каквото и да било на кредитния консултант на „Финанс хелп“ ООД за предоставената му информация и/или съдействие.
33. Екипът на Financehelp получава комисионни възнаграждения само в случай на подписване на предварителен договор за наем или покупко продажба между страните /продавач и куповач на недвижим имот/ в размери, уговорени между „Финанс хелп“ ООД и съответния потребител.

34. Потребителят следва да преведе на избраната от него банка в пълния им размер всичките дължими такси и разноски за обработка на документи, проучвания, оценки и други, които съответната банка начислява съгласно своята търговска политика и тарифи.

Допълнителни разпоредби

35. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете относно техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат разрешавани с разумни преговори между страните, а в случай на невъзможност за постигане на решение – от българския съд съгласно относимото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването на тяхната последна актуализация на официалната електронна страница на www.financehelpbg.com. Последна актуализация на Общите условия е направена на 01.10.2020 г.