Общи условия
За кредитно посредничество / брокер на недвижими имоти, относно ползване на системата на Financehelp

Общи разпоредби
1. Настоящите Общи условия определят реда за ползване на системата Financehelp с цел съдействие и посредничество при кандидатстване за банков кредит, както и взаимоотношенията между кредитния посредник, клиенти и банки, така и дейност свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти,
2. Собственик на Financehelp е търговско дружество „Финанс хелп“ ООД с ЕИК 203636660 и адрес: гр. София, ул.Деян Белишки №60, ет. 1, представлявано от управителя Яница Иванова, с която можете да се свържете на електронен адрес yivanova@financehelpbg.com
3. „Финанс хелп“ ООД е регистриран кредитен посредник в съответствие с нормативната уредба на РБългария, при изискванията на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Регистриран в регистъра на БНБ с рег. номер BCI000041 и заповед за вписване№23271/21.02.2019г. http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditIntermed/BSCIRegister/index.htm
4. „Финанс хелп“ ООД има право да посредничи за продукти и услуги предлагани от всяка търговска банка, която упражнява дейност на територията на страната съгласно банковото законодателство и която на база подписан договор с „Финанс хелп“ ООД е приела да отпуска банкови кредити при посредничество, съгласно своята кредитна политика и кредитно законодателство.
5. „Финанс хелп“ ООД има право да посредничи при покупко-продажба на недвижими имоти, както и при наемане и отдаване на имоти под наем.
6. Електронната страница на Financehelp предлага услуги, които попадат под дефиницията „услуги на информационното общество“ по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и се предоставят само на пълнолетни и дееспособни потребители.
7. Със зареждането на www.financehelpbg.com, с извършването на регистрация или с изпълнението на която и да било от функциите на електронната страница, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите Общи условия, разбирате ги и ги приемате изцяло, и се задължавате да ги спазвате.
8. Собственикът на Financehelp си запазва правото да променя Общите условия, за което ще бъдете уведомени чрез публикация в електронната страницата. При несъгласие с промените можете свободно и по всяко време да прекратите използването на Financehelp.
9. В случай, че законните Ви права бъдат нарушени, имате право да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес www.kzp.bg

Организация на работа с Financehelp
10. В електронната страница на Financehelp има изградена електронна база данни за въвеждане и преглеждане на данни и инфраструктура за обмен на информация между потребители, кредитни посредници и търговски банки – с цел съдействие и посредничество при кандидатстване за отпускането на банкови кредити, както и предоставяне на търсената от Потребителя информация за недвижими имоти и свързаните с тях информационни услуги, както и за сключване на договор, като за тези цели агенти, сътрудници и администратори на Financehelp въвеждат в корпоративната база данни информация, подадена от Потребителите, както следва:
a. при кандидатстване за отпускане на банков кредит: име, телефон, e-mail, ЕГН, дата на раждане, критерии на търсене;
b. при търсене на имот: име, телефон, e-mail, ЕГН, дата на раждане, критерии на търсене;
c. при предлагане на имот: име, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем, основни характеристики на имота, според фирмените изисквания за въвеждане на специфична информация в базата данни;
d. при разглеждане на кандидатури за работа: имена на кандидатите, телефон, e-mail за връзка, биографични данни.
11. Всички данни подадени на електронната страница Financehelp са надеждно защитени. Иползват се само за нуждите на кандидатстването за отпускане на банкови кредити, както и свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти. Financehelp предоставя лични данни на потребителите на трети лица само след изрично съгласие на потребителите или в изрично предвидените от закона случаи.
12. Всяко действие в електронната страница на Financehelp представялява „електронно изявление“ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което потребителят, кредитният консултант или съответната търговска банка могат да бъдат обвързани в предвидените от закона случаи.
13. „Кредитен калкулатор“ на електронната страница www.financehelpbg.com изчислява приблизителни параметри на търсения от потребителя кредитен продукт.
14. Нито Financehelp, нито кредитните посредници към Financehelp се явяват страна в отношенията между потребителите и избраната от тях банка. Отпускането на кредит или получаването на отказ от банката е въпрос на търговската политика на банката и съответствие между статуса на потребителя с изискванията за отпускане на кредита, за който потребителят кандидатства.
15. Financehelp работи за защита на поверителността и сигурността на информацията, която получава в хода на своята дейност. Достъпът до тази информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.
16. Financehelp използва предоставената информация единствено и само за нуждите на кандидатстването за отпускане на банкови кредити, както и за осъществяване на дейността си и с цел желаните от потребителите и клиентите сделки с недвижими имоти и приемането на нови служители.
17. Срокове за съхранение на информация и лични данни
a. Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и IP адрес – съхраняват се без определен срок, до изтриването им от Вас
b. Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) – за период до 1 година
c. Копия на базата данни (Backup) – до 30 дни.
d. Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, вкл. по електронна поща – за срок до 5 години.
e. Записи на телефонни обаждания или кореспонденция през месинджър, вайбър, фейсбук, what’s app – до 3 месеца, освен в извънредни случаи когато записите могат да имат доказателствена стойност в граждански спор – тогава записите се съхраняват до 4 години.
f. Автобиографии и свързани с тях документи на кандидати за работа в Financehelp – до 2 години от подаването им.
g. Посочените срокове могат да бъдат променени, съгласно изискванията на действащото законодателство.
h. При разрешаване спорове и водене на съдебни дела, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове – до окончателно приключване на спора и съдебното производство.

Потребител на Financehelp
18. „Потребител“ на услугите на Financehelp е всяко физическо или юридическо лице, което си сътрудничи с избран от него кредитен консултант или брокер към Financehelp с цел получаването на съдействие и посредничество при кандидатстване за отпускането на банков кредит, при покупко-продажба на недвижими имоти, както и при наемане и отдаване на имоти под наем.
19. Потребителят има право да се свърже с избран от него кредитен консултант или брокер към Financehelp и да потърси от него експертно становище за възможностите да му бъде отпуснат банков кредит при определени параметри, респективно – да кандидатства за отпускането на такъв кредит, както и при търсене и предлагане на недвижими имоти.
20. При кандидатстване за кредит потребителя трябва да предостави цялостна и вярна информация на кредитния консултант – в това число, но не само: лични данни, имуществено и семейно положение, заетост, доходи, кредитен статус, копия от необходими документи и други.
21. Потребителят декларира, че предоставя доброволно личните си данни на кредитния консултант за нуждите на кандидатстването за отпускане на банков кредит или търсене и предлагане на недвижими имоти, като приема същите да бъдат въведени в системата Financehelp, обработени за нуждите на кандидатстването и предоставени на съответните банки-кредитодатели или за покупко/продажба, или отдаване на имот. В случай на нарушения, свързани с личните данни на потребителя, същият може да се обърне за съдействие към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес www.cpdp.bg

Права на потребителите на Financehelp съгласно Регламент 679/2016 на ЕС
22. Право на информация – Financehelp предоставя на потребителя всякаква информация, която засяга неговите лични данни, когато личните данни са събрани директно от потребителя или когато не са получени директно от него.
23. Право на достъп – потребителят може да изиска потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него. И тази информация трябва да му бъде предоставена.
24. Право на коригиране – потребителят може да изиска коригиране на данните си при неточни лични данни или при допълване на непълни данни.
25. Право на ограничаване на обработването – потребителят при наличие на правни основания може да поиска ограничаване на обработването на личните му данни.
26. Право на преносимост на данните – потребителят има право да получи личните си данни в сруктуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
27. Право на възражение – потребителят има право по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни.
28. Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – потребителят има право да не бъде обекта на автоматизирано вземане на решения.
29. Право на изтриване или „право да бъдеш забравен“ – потребителят има право да поиска изтриване на свързаните с него лични данни.
30. Право на оттегляне на съгласието – потребителят има право да оттегли съгласието си по всяко време и да го оттегли толкова лесно, колкото го е дал.

Ред на упражняване на правата на потребителите на Financehelp
31. Потребителят упражнява правата си, като подава писмено заявление до Financehelp, съдържащо минимум следната информация: име, адрес и други данни за идентифициране на съответният субект; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на информация; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
32. Подаването на заявление е безплатно.
33. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаването на искането, съответно – 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране исканите данни, с оглед възможни затруднения в дейността на Financehelp.
34. Дружеството изготвя писмен отговор и го съобщана на заявителя лично срещу подпис или по пощата, с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информация.
35. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.
36. В случай, че Financehelp не отговори на искането за достъп до лични данни в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от полученият отговор, той може да упражни правото си на защита.
37. Адресът, на който се приемат заявления за достъп и предоставяне на лични данни от регистрите на „Финанс хелп“ ООД, е както следва: гр. София, п.к. 1414, бул. България 45, ет.-1, офис 1, или на електронен адрес: office@financehelpbg.com.
38. При отказ от предоставяне на данни или оттегляне на съгласието за обработка на данни, потребителят ще бъде информиран, че Financehelp няма да бъде в състояние да предостави своите услуги на субекта и също така не би могло да извършва посредничество между него и банката кредитор.
39. Режим на предоставяне на информация
a. Financehelp не предоставя по никакъв повод на трети лица, информация, представляваща лични данни на потребителите, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от Закона случаи.
b. С оглед осъществяването на желаните сделки с недвижими имоти от страна на Потребителите, подали оферти за предлагане на недвижими имоти, Financehelp има право да предоставя на трети лица описателна характеристика на тези имоти, изготвена според правилата на корпоративната практика на Financehelp и изнесена в публичната част на Сайта, както и в процес на сделка да предоставя на ответната по сделката страна документи касаещи собствеността на имота.

Кредитен консултант към Financehelp
40. „Кредитен консултант“ към Financehelp е всеки регистриран след сключването на договор с „Финанс хелп“ ООД експерт в областта на банковото и кредитното дело, който се задължава добросъвестно и компетентно да съдейства и посредничи на потребителите на Financehelp при кандидатстване за отпускане на банкови кредити, както и при желание за търсене и предлагане на недвижими имоти.
41. Кредитният консултант може да изисква от потребителя всички необходими сведения във връзка с неговото кандидатстване за отпускане на банков кредит, както и при посредничество, относно покупко продажба и наемни отношения с недвижими имоти, не носи отговорност за целостта и истинността на предоставената от потребителя информация и копия от документи, и може да откаже да сътрудничи, ако изискуемата информация или копия от документи не бъдат предоставени или се предоставят неверни или непълни такива.
42. Кредитният консултант се задължава да предостави компетентно съдействие и посредничество на потребителя във връзка с неговото кандидатстване за отпускане на банков кредит на база предоставената от потребителя информация и копия от документи – като разкрие обективно и цялостно, по разбираем за потребителя начин, всички условия и обстоятелства около банковия кредит, за който потребителят кандидатства, както и да сътрудничи при покупко продажба на недвижим имот или наемни отношения.
43. Кредитният консултант към Financehelp не отговаря за резултата от кандидатстването за отпускане на банков кредит. Отговорността на кредитния консултант се ограничава до оказването на компетентно съдействие и посредничество.
44. Кредитния консултант се идентифицира със служебна карта издадена от Финанс хелп ООД.

Брокер към Financehelp
45. „Брокер“ към Financehelp е всеки регистриран след сключването на договор с „Финанс хелп“ ООД експерт в областта на недвижими имоти, който се задължава добросъвестно и компетентно да съдейства и посредничи на потребителите на Financehelp при желание за покупко-продажба на недвижими имоти, както и при наемане и отдаване на имоти под наем.
46. Брокерът може да изисква от потребителя всички необходими сведения във връзка с покупко-продажба и наемни отношения с недвижими имоти, не носи отговорност за целостта и истинността на предоставената от потребителя информация и копия от документи, и може да откаже да сътрудничи, ако изискуемата информация или копия от документи не бъдат предоставени или се предоставят неверни или непълни такива.
47. Брокерът се задължава да предостави компетентно съдействие и посредничество на потребителя във връзка с покупко-продажба и наемни отношения на недвижими имоти, на база предоставената от потребителя информация и копия от документи.
48. Брокерът се идентифицира със служебна карта издадена от Финанс хелп ООД.

Права и отговорности
49. Екипът на Financehelp си запазва правото по всяко време да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на електронната страница, в това число временно или окончателно да спира част или всичките услуги на financehelpbg.com с цел редизайн, включване на допълнителна функционалност или по друга причина.
50. Екипът на Financehelp си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в електронната страница и данни предоставени на кредитните консултанти за статистически и маркетингови проучвания – без това да включва достъп до каквито и да било лични данни на потребителите, респективно – без това да включва възможност за индивидуално или групово идентифициране на потребителите.
51. Екипът на Financehelp си запазва правото да поставя рекламни материали на електронната страница по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали – доколкото същите не съставляват очевидно нарушение на закона.
52. Екипът на Financehelp ограничава своята отговорност до предоставянето на вярно и обективно посредничество при кандидатстване за отпускането на банков кредит, базирано на изрично подадената от потребителя информация и копия от документи. Екипът на Financehelp не отговаря при непредставяне от страна на потребителя на цялостна, вярна и навременна информация на кредитния консултант, и не отговаря за преценките на съответната търговска банка или за промени в нейната кредитна политика.

Плащания към Financehelp
53. Екипът на Financehelp получава комисионни възнаграждения само в случай на реално отпуснат банков кредит – в размери, уговорени между „Финанс хелп“ ООД и съответната търговска банка. Потребителят-кредитополучател не следва да плаща каквото и да било на кредитния консултант на „Финанс хелп“ ООД за предоставената му информация и/или съдействие.
54. Екипът на Financehelp получава комисионни възнаграждения само в случай на подписване на предварителен договор за наем или покупко продажба между страните /продавач и куповач на недвижим имот/ в размери, уговорени между „Финанс хелп“ ООД и съответния потребител.
55. Потребителят следва да преведе на избраната от него банка в пълния им размер всичките дължими такси и разноски за обработка на документи, проучвания, оценки и други, които съответната банка начислява съгласно своята търговска политика и тарифи.
56. Съхраняване на данни през сайта При посещение сайта на Financehelp не събира лични данни. При посещение на сайта се събира информация, която не се отнася лично до потребителя- това е IP- адресът на неговия компютър, името на локалната мрежа или на комапнията, уеб-сайтът, който е посетил преди сайта на Дружеството, информацията, която субекта е потърсил в уеб сайт на Financehelp, както и датата и часът на посещението и браузърът, който е използван. Тази информация се събира и анализира, като потребителят остава анонимен. Тя се използва единствено, за да подобрим привлекателността, съдържанието и функционалността на сайта. Тази информация не се използва допълнително и не се препраща към трети страни.
57. Сайта на Financehelp събира лични данни на потребителите, само в случаите на пусната заявка за среща/кредит, както и при отправяне на искане чрез основната форма за контакт в Сайта за покупко/продажба или отдаване/наемане на недвижим имот. Тогава субекта на данни е информиран, че дава съгласието си за обработка на личните му данни, целите на обработването и правата, които има съгласно Регламент 679/2016 на ЕС. Потребителят има възможност да се съгласи или да се откаже от получаване на информация. Financehelp е предприело технически и организационни мерки за данни, които се попълват онлайн на сайта. Формата на заявка е криптирана и няма рискове за личните данни на субекта.
58. Сайта на Financehelp е криптиран и защитен, тъй като има антивирусна програма и защитна стена. Сайта ползва бисквитка, но тя не събира и не обработва лични данни. Изискване за ползване на сайта чрез LogIn не е необходимо. Вход за сайта се изисква само от администраторите на сайта, като се изисква само потребителско име и парола, без други данни. За потребителите не се изискват данни за вход в сайта.
59. Срок на сърханяване на данни. Предоставените данни от потребителите се съхраняват докато са необходими за изпълняване на съответната цел, за която са събрани или в разумен срок съгласно действащото законодателство. Ако потребителят оттегли даденото съгласие за обработване на личните му данни, Financehelp ще спре да обработва данните на потребителя и при негово искане ще изтрие личните му данни съгласно изиксванията на закона. Потребителят може да оттегли даденото съгласие по всяко време, толкова лесно, колкото го е дал.
60. Вашите права по отношение на личните данни, които сте предоставили на Financehelp
a. Потребителите на Сайта имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. Financehelp Ви дава възможност да запазите своята лична информация точна и актуална. По всяко време можете да искате Financehelp да коригира, изтрие или ограничи обработката на ваши лични данни. Можете да искате да получите потвърждение дали ваши лични данни се обработват от Financehelp, както и да упражните правото си за корекция на вашите лични данни, на преносимост на данни или да оттеглите съгласието си за съхранение и обработка на Ваши лични данни.
b. В горните случаи трябва да отправите искане чрез основната форма за контакт в Сайта.
c. При изтриване на лични данни, предоставени във връзка с обработени от Financehelp оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, както и консултация за кредит в нашата база данни ще остане номера на съответната оферта/заявка и нейното съдържание, както и информация за датата на изтриване на личните Ви данни.
d. При постъпване на искане за изтриване на лични данни или възражение за съхраняването и обработването им Financehelp, ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за съхранението и обработването на личните Ви данни или че тези действия са необходими за защитата на наши права, ще Ви информираме за това.
61. Информация за логове, “бисквитки” и интернет маяци
a. Сайтът събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че сайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни.
b. Ние не събираме и съхраняваме индивидуални (необобщаващи) “бисквитки”.
c. Винаги, когато използвате Сайта, с помощта на бисквитките или други технологии може да бъде събрана информация (информация за езика, държавата и страниците, посетени преди това). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели (функционалността на Сайта). Бисквитките се съхраняват до 5 години в съответствие с международните стандарти NAI.
d. Събраната с бисквитките информация не може да бъде свързана с определено лице. С използването на този Сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.
62. Социални медии и платформи
a. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни платформи, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни платформи, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни платформи.
b. Връзката към уебсайта на трета страна не трябва да се тълкува като потвърждение от Financehelp за нивото на защита на лични данни в платформата на третата страна. Financehelp не дава никакви декларации или гаранции относно начина, по който данните за потребителя се съхраняват или използват на сървъри на трети страни. Препоръчваме да прегледате декларацията за поверителност на всеки сайт на трета страна, свързан с нашия сайт, за да определите как те използват личната ви информация.
63. Защита на личната неприкосновеност на деца – Този уебсайт не е предназначен за деца. Разбираме значението на защитата на информацията за децата, особено в онлайн средата и ние нямаме политика да събираме умишлено или поддържаме информация за лица под 18-годишна възраст.
64. Непрекъснатост на действията, свързани с конфиденциалност и защита на личните данни
a. Financehelp се задължава да съблюдава и прилага мерките за конфиденциалност и защитеност на информацията непрекъснато, като част от своята дейност.
b. При необходимост, Financehelp може да промени Правилата за защита на личните данни. Ако са направени промени в това изявление, имайте предвид, че може да отнеме до 30 дни, преди да бъдат въведени нови практики за поверителност. В този смисъл всички промени в условията за конфиденциалност и защита на личните данни ще бъдат отразявани в настоящия документ. Проверявайте периодично тази страница, ако искате да наблюдавате промените.

Допълнителни разпоредби
65. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете относно техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат разрешавани с разумни преговори между страните, а в случай на невъзможност за постигане на решение – от българския съд съгласно относимото българско законодателство.
66. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването на тяхната последна актуализация на официалната електронна страница на www.financehelpbg.com. Последна актуализация на Общите условия е направена на 01.03.2019 г.

Декларация за съгласие с Политиката за поверителност на Финанс Хелп ООД

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД). Моля, разгледайте тази декларация, в която Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на Financehelp. В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С нея също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ни давате изричното си съгласие да вършим това.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, имейл адрес и данни за използваното от Вас платежно средство